Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities 

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtnemer:  AM Sales- Recruitment 

Opdrachtgever : Iedere (rechts)persoon waarmee Opdrachtnemer overeenkomsten sluit of aan wie aanbiedingen worden uitgebracht 

Kandidaat: De persoon die betrokken wordt in Executive Search werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever 

Executive Search: Het exclusief voor Opdrachtgever zoeken, selecteren, motiveren en begeleiden van kandidaten in het selectieproces van Opdrachtgever 

 

Artikel 2: toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 

2.1 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor zover van deze Voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Opdrachtnemer gebruik maakt van diensten van derden 

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing 

 

Artikel 3: totstandkoming van de opdracht 

3.1 Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand door het door beide partijen ondertekenen van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet gehouden aan de uitvoering van een opdracht te beginnen voordat zij de door Opdrachtgever getekende Overeenkomst heeft ontvangen. 

 

Artikel 4: uitvoering van de Overeenkomst 

4.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor he ruitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, juist en volledig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. 

4.2 De Overeenkomst bevat door Opdrachtgever uitsluitend inspanningsverbintenissen. Opdrachtnemer garandeert niet dat een door beide partijen beoogd resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. 

4.3 Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform normen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die kandidaten over zichzelf verstrekken, of die van referenten over hen verkregen zijn, juist zijn. 

 

Artikel 5: algemeen 

5.1 Opdrachtnemer accepteert geen honorarium van kandidaat voor het verkrijgen van een nieuwe werkgever. 

5.2 Opdrachtnemer zoekt geen contact met potentiele kandidaten die werkzaam zijn binnen de organisatie van een andere Opdrachtgever, tenzij op verzoek of goedkeuring van beide partijen. 

5.3 Opdrachtnemer zal, behoudens toestemming van Opdrachtgever waar een kandidaat geplaatst is en nog werkzaam is, voor deze kandidaat binnen een periode van twee jaar na plaatsing niet nogmaals bemiddelen. 

 

Artikel 6: tarieven 

6.1Het honorarium van Opdrachtgever wordt bepaald door Opdrachtgever met dien verstande dat dit tussen de bandbreedte van 15% en 20% zal liggen. Tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst wordt in overleg een voorlopig jaarsalaris inclusief vakantiegeld bepaald waarvan het honorarium in eerste instantie 15% zal bedragen. Na definitieve plaatsing van de kandidaat wordt het honorarium berekend op basis van het met de kandidaat overeengekomen jaarsalaris incl. vakantiegeld. Opdrachtgever bepaald welk percentage in de bandbreedte van 15% tot 20% wordt toegepast voor de finale berekening van het honorarium van Opdrachtnemer. 

 

 

Artikel 7: verbod (doen) aangaan arbeidsovereenkomst met kandidaat na aanbieding 

7.1 Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen tot een jaar na schriftelijke aanbieding van kandidaat door Opdrachtnemer niet toegestaan rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met kandidaat aan te gaan, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

7.2 Wanneer een kandidaat binnen een periode van een jaar na eerste voordracht alsnog bij Opdrachtgever waar de voordracht heeft plaatsgevonden, danwel bij een gelieerde of overgenomen organisatie van Opdrachtgever, in dienst treedt, is Opdrachtgever alsnog het volledige honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd. 

 

Artikel 8: aansprakelijkheid 

8.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van kandidaat. 

8.2 Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit voor gevolgen van het handelen of nalaten-daaronder begrepen gevolgschade- van kandidaten die, mede als gevolg van de opdrachtuitvoering, bij de Opdrachtgever in dienst zijn getreden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die een kandidaat toebrengt aan opdrachtgever en/of derden. 

8.3 Opdrachtnemer, nog door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij het krachtens deze overeenkomst verrichten van werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade en andere indirecte schade. Meer in het bijzonder is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade geleden door derden. 

8.4 Elke eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat met de opdracht verschuldigd is of zou zijn. 

 

Artikel 9: betaling 

9.1 Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Opdrachtnemer op de factuur vermelde bankrekeningnummer. Het recht van Opdrachtgever om beroep te doen op verrekening en/of opschorting wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

9.2 Na het verstrijken van de in het voorgaande lid bedoelde betalingstermijn is Opdrachtgever vanwege rechtswege in verzuim en is zij vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. 

9.3 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

 

Artikel 10: incassokosten 

10.1 Is Opdrachtgever in verzuim met het nakomen van een of meer van haar verplichtingen, dan is zij een vergoeding verschuldigd voor alle door Opdrachtnemer in dat kader te nemen maatregelen ter incasso. 

 

Artikel 11: beeindiging 

11.1 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd, maar niet verplicht, om deze Overeenkomst met directe ingang door opzegging te beeindigen, als Opdrachtgever in liquidatie treedt, in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem/haar surseance van betaling wordt verleend of als hij/zij wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) 

 

Artikel 12: overmacht 

12.1 De verplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort in geval van overmacht. Als de procedure waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is en langer duurt dan 3 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd deze Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

 

Artikel 13: geheimhouding 

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 

 

Artikel 14: toepasselijk recht en forumkeuze 

14.1 Op deze overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank in Utrecht.